Dosadašnja rešenja sa drvenim pragovima i sitnom kockom na putnim prelazima pokazala su se kao neprikladna, tako da rešenje sa montažnim armirano-betonskim pločama predstavlja mnogo savremenije i celishodnije rešenje koje obezbeđuje duže vreme eksploatacije putnih prelaza i smanjuje troškove montaže, demontaže i održavanja. Projektovano rešenje sastoji se od dva tipa ploča (ploče sa strane i u koloseku) koje su pogodne za manipulaciju. Armirane su glatkim betonskim čelikom malih profila sa ankerima za manipulaciju koji su upušteni u gornju površinu ploča tako da ne ometaju prelaz vozila. Na gornjim ivicama ploča paralelnim sa osovinom koloseka postavljena je bravarija koja štiti ivice ploča od udara pri naletu točkova vozila i predstavljaju elastični prelaz sa ploče na šinu i obrnuto.

To Top of the page